مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:

واحد پول:
1 x Additional IPv4 - 1 Extra Dedicated IP for VPS & Dedicated Server

2 x Additional IPv4 - 2 Extra Dedicated IP for VPS & Dedicated Server

5 (/29) x Additional IPv4 - 5 Extra Dedicated IP for VPS & Dedicated Server

16 (/28) x Additional IPv4 - 16 Extra Dedicated IP for VPS & Dedicated Server

32 (/27) x Additional IPv4 - 32 Extra Dedicated IP for VPS & Dedicated Server

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (44.210.21.70) وارد شده است.