مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:

واحد پول:
UW-VPS-INDIA-4 - 8 GB RAM
250 GB SSD Disk
1 Dedicated IP
Operating System : Windows 2012 Standard - R2
MsSQL Server 2012 WEB Edition
Bandwidth Per Month: 500 Gb
Server location: India

Note:
Unmanaged Server
No Backup: Managed by Client
24x7 Technical Support: Only Hardware Related & Network Uptime

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (3.229.117.149) وارد شده است.