مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:

واحد پول:
UWDS-INDIA-2 - Bare Metal Server
Processor: Intel Xeon E5-2650
RAM: 64 GB RAM
Bandwdith: 10 TB Bandwidth
Chasis: 4 Hard Drive Bay Chasis
First Hard Drive:: 960 GB SSD
Second Hard Drive:: 960 GB SSD
Third Hard Drive: No Third Hard Drive
Fourth Hard Drive: No Fourth Hard Drive
Fifth Hard Drive: No Fifth Hard Drive
Sixth Hard Drive: No Sixth Hard Drive
Seventh Hard Drive: No Seventh Hard Drive
Eighth Hard Drive: No Eighth Hard Drive
Disk controller: Software RAID 1
Dedicated IP's: 1 IP
OS : Windows Server 2016 Standard Edition
Database Server : Microsoft SQL Server 2016 Standard Edition
Control Panel: No Control Panel
Server Location: India

Managment: Unmanaged = We are online 24 x 7-365 Days Contact us Anytime (Note: This is the unmanaged server we support only server side issues)

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (34.204.181.91) وارد شده است.