مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:

واحد پول:
HDS-1 - Dual Intel Xeon E5-2660v2
2.2 Ghz, 3 Cores, 3 threads
8 GB Ram
100 GB HDD
10 TB @ 1 Gbps Bandwidth
5 (/29) Ipv4
Full Root Access with SSH
99.9% Server Uptime
No Money Back or Refundable Policy
Activation Time: 1 to 72 Hours (Mostly Same Day)

HDS-2 - Dual Intel Xeon E5-2660v2
2.2 Ghz, 3 Cores, 3 threads
8 GB Ram
200 GB HDD
10 TB @ 1 Gbps Bandwidth
5 (/29) Ipv4
Full Root Access with SSH
99.9% Server Uptime
No Money Back or Refundable Policy
Activation Time: 1 to 72 Hours (Mostly Same Day)

HDS-3 - Dual Intel Xeon E5-2660v2
2.7 Ghz, 4 Cores, 4 threads
16 GB Ram
400 GB HDD
10 TB @ 1 Gbps Bandwidth
5 (/29) Ipv4
Full Root Access with SSH
99.9% Server Uptime
No Money Back or Refundable Policy
Activation Time: 1 to 72 Hours (Mostly Same Day

HDS-4 - Dual Intel Xeon E5-2660v2
3.4 Ghz, 6 Cores, 6 threads
24 GB Ram
400 GB HDD
10 TB @ 1 Gbps Bandwidth
5 (/29) Ipv4
Full Root Access with SSH
99.9% Server Uptime
No Money Back or Refundable Policy
Activation Time: 1 to 72 Hours (Mostly Same Day)

HDS-5 - Intel Xeon E5620 Quad Core
- 16 GB RAM DDR3 ECC Registered
- 1 x 1 TB Disk Storage
- 5 x IPv4 Addresses
- 4 CPU Cores
- 4 TB Monthly Bandwidth
- CentOS 7 64bit OS
- With 1 x cPanel Solo License
USA Location
24x7 Technical Support: Only Hardware Related & Network Uptime

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (3.229.117.149) وارد شده است.